Slavíme dnes slavnost Zjevení Páně. Ale jde jen o klanění tří králů narozenému Spasiteli?


 Slavnost Zjevení Páně je tak trochu zvláštní. A letos ještě je tato zvláštnost umocněna setkáním se svátkem Křtu Páně, který budeme slavit zítra. Je to vlastně pěkné setkání, protože mezi těmito dvěma svátky je dosti těsná souvislost. Východní křesťanství (lhostejno, zda nesjednocení pravoslavní, či naši řeckokatolíci) dokonce slaví Zjevení a Křest Páně dohromady, jako svátek jediný, a jde o jeden z dvanácti velkých svátků jejich církevního roku. Ono Zjevení totiž může mít více rovin. 

 Na toto odkazuje západní liturgie hodin, byť jen náznakem v antifoně k Magnificat ve druhých nešporách slavnosti Zjevení Páně: Slavíme den proslavený třemi divy: dnes přivedla hvězda mudrce k jesličkám, dnes byla na svatbě proměněna voda ve víno, dnes chtěl být Kristus v řece Jordánu pokřtěn od Jana, aby nás vykoupil. Aleluja. Ke Zjevení a Křtu jsou ještě připojeny události na svatbě v Káně. A tyto všechny tři události mají společného jmenovatele - Boží sebezjevení člověku. 

 Tři mudrcové ("králové") od východu jsou hvězdou přivedeni k dítěti ve kterém poznávají očekávaného Spasitele, při křtu v Jordánu se k Ježíšovi hlásí jeho Otec a sděluje, že Ježíš je jeho Synem. A do třetice je tu svatba v Káně, kde Pán Ježíš dělá první zázrak - poprvé ukazuje svou moc. Každá z těch událostí je svým způsobem určitou demonstrací Boží moci. Na Boží moc je ostatně několik narážek i v liturgických textech následujícího svátku Křtu Páně. 

 Zajímavé je, že až do 4. století se právě Epifanie - Zjevení Páně, chápala na východě jako hlavní svátek, související s narozením Pána Ježíše a teprve později došlo k přeskupení pořadí a významu jednotlivých svátků do podoby, která se udržela dodnes. Letošní sejití svátku Zjevení a Křtu Páně ve dvou po sobě následných dnech může trošku připomenout onu již zmíněnou souvislost obou svátků, i když jsou v kalendáriu od sebe odděleny. Či může být pobídkou pro to, aby někdo chápal tuto sobotu a neděli jako dva dny jednoho svátku, přičemž každý z těchto dnů má své vlastní akcenty.